Ranji Trophy Matches played on Shri Chhatrapati Shivaji Stadium, Kolhapur (12)

16th November 1951 Ranji Trophy 1951/52 West ZoneMaharashtra v Barodart273
1st December 1951 Ranji Trophy 1951/52 West ZoneMaharashtra v Gujaratrt275
9th January 1954 Ranji Trophy 1953/54 West ZoneMaharashtra v Gujaratrt321
2nd November 1968 Ranji Trophy 1968/69 West ZoneMaharashtra v Gujaratrt911
8th January 1972 Ranji Trophy 1971/72 West ZoneMaharashtra v Saurashtrart1069
11th November 1972 Ranji Trophy 1972/73 West ZoneMaharashtra v Bombayrt1120
11th November 1979 Ranji Trophy 1979/80 West ZoneMaharashtra v Barodart1493
20th November 1982 Ranji Trophy 1982/83 West ZoneMaharashtra v Bombayrt1653
27th December 1991 Ranji Trophy 1991/92 West ZoneMaharashtra v Barodart2280
29th December 2000 Ranji Trophy 2000/01 West ZoneMaharashtra v Mumbairt3005
22nd December 2004 Ranji Trophy 2004/05 Elite Group BMaharashtra v Uttar Pradeshrt3334
17th December 2006 Ranji Trophy 2006/07 Elite Group BMaharashtra v Punjabrt3486