Twenty20 Matches played on TI Cycles Ground, Murugappa, Chennai (12)

16th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 South ZoneGoa v Karnatakatt2442
17th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 South ZoneTamil Nadu v Goatt2451
18th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 South ZoneAndhra v Keralatt2453
18th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 South ZoneGoa v Hyderabadtt2454
20th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 South ZoneAndhra v Goatt2456
20th October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 South ZoneTamil Nadu v Keralatt2467
21st October 2011 Syed Mushtaq Ali Trophy 2011/12 South ZoneAndhra v Karnatakatt2468
11th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 PlateArunachal Pradesh v Bihartt9252
13th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 PlateChandigarh v Manipurtt9274
15th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 PlateArunachal Pradesh v Manipurtt9294
17th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 PlateArunachal Pradesh v Meghalayatt9318
19th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 PlateManipur v Nagalandtt9345