Scotland Twenty20 Matches played on Magheramason, Bready (4)

18th June 2015 Scotland in Ireland 2015 1st Twenty20Ireland v Scotlandscottt46
19th June 2015 Scotland in Ireland 2015 2nd Twenty20Ireland v Scotlandscottt47
20th June 2015 Scotland in Ireland 2015 3rd Twenty20Ireland v Scotlandscottt48
21st June 2015 Scotland in Ireland 2015 4th Twenty20Ireland v Scotlandscottt49