Akshay G Kodoth

Akshay G Kodoth

Portrait of Akshay G Kodoth

(Picture: Copyright © 2008 Kerala Cricket Association)