Priyanka Roy Player portrait

Priyanka Roy Player portrait

Priyanka Roy Player portrait

(Picture: Copyright © 2008 CricketArchive)