Ghulam Shabbir - Player Portrait

Ghulam Shabbir - Player Portrait

Ghulam Shabbir - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2006 PCB)