Teams Kalpesh Patel played for

ODIKenya (2005/06)
Other FCKenya (2004/05-2005/06)
Other ListAKenya (2005/06)
MiscellaneousKenya Under-17s (2001/02)
 Kenya Under-19s (2003/04)
 Kenya (2004/05)