Players (V) who have played for Delhi or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G Vadhera 1987/88-1995/96
Y Vahi 2014/15
RK Vaid 1948/49-1958/59
S Vaid 1994/95-2002/03
S Valson 1977/78-1985/86
Varun Kumar 1998/99-2005/06
Varun Singh 2003/04-2004/05
G Vashisht 2015/16-2016/17
S Vashisht 2010/11-2023/24
S Vashisth 2017/18-2018/19
G Vat 2003/04-2004/05
Vathsal 2015/16
A Vats 2010/11-2014/15
A Vats 2017/18-2018/19
G Vats 2015/16-2023/24
R Vats 1973/74-1975/76
B Veer 2008/09-2009/10
A Verma 1984/85
A Verma 2011/12
A Verma 1986/87-1989/90
AS Verma 2010/11
D Verma 1986/87
K Verma 1976/77
S Verma 1996/97-2002/03
S Verma 1959/60
Vibhooti 1983/84
R Vichare 1977/78-1978/79
WJ Victor 2002/03-2006/07
S Vijaya 1978/79
Vijayakumar 1978/79
Vijay Pal Singh 1983/84
PS Vijayran 2013/14-2023/24
P Vikal 2015/16
Vikesh 1987/88
Vikramaditya 1987/88
R Vinayak 1999/00
R Vinayak 1986/87-1995/96
Vineet Kumar 2015/16
Vinod Kumar 1957/58-1960/61
Vivek Kumar 2014/15
Vivek Singh 1985/86-1986/87
HL Vohra 1947/48-1955/56
R Vohra 1995/96-1998/99
Vrishbhanu Singh 2011/12