Players (R) who have played for Sri Lanka Colts XI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NS Rajan 1997/98
PBB Rajapaksa 2008/09
CPH Ramanayake 1985/86
SAP Ranasuriya 2008/09
A Ranatunga 1985-1985/86
D Ranatunga 1985/86
NACP Rodrigo 1985/86