Players who have played for Sri Lanka Masters

FS Ahangama 1994/95
GJAF Aponso 1994/95
RP Arnold 2005-2010/11
MS Atapattu 2005-2010/11
HMCM Bandara 2005
RG de Alwis 2001/02
ALF de Mel 1994/95
SI de Saram 2009/10
AM de Silva 2001/02
DS de Silva 1994/95
EAR de Silva 1994/95
PA de Silva 2010/11
SKL de Silva 2001/02
HH Devapriya 1994/95
HDPK Dharmasena 2009/10
RL Dias 1994/95-2001/02
TM Dilshan 2005
DA Gunawardene 2005
AP Gurusinha 2009/10
CM Hathurusingha 2010/11
WS Jayantha 2010/11
ST Jayasuriya 2010/11
DPMD Jayawardene 2005
S Kalavitigoda 2005
RS Kalpage 2009/10
HKSR Kaluhalamulla 2005
LWS Kaluperuma 1994/95
SMS Kaluperuma 2001/02
RS Kaluwitharana 2009/10-2010/11
SHU Karnain 2001/02
SL Malinga 2005
LRD Mendis 1994/95
MN Nawaz 2010/11
PDRL Perera 2005
KR Pushpakumara 2001/02
CPH Ramanayake 2009/10
WMG Ramyakumara 2005
A Ranatunga 2001/02-2009/10
N Ranatunga 2001/02
S Ranatunga 2001/02
Saldin 1994/95
MAR Samarasekera 2009/10
DP Samaraweera 2001/02-2009/10
KC Sangakkara 2005
HP Tillakaratne 2009/10
KEA Upashantha 2009/10-2010/11
WPUJC Vaas 2010/11
MG Vandort 2005
SRD Wettimuny 1994/95
RPAH Wickramaratne 2009/10-2010/11
RGCE Wijesuriya 1994/95
PK Wijetunge 2010/11