Players who have played for Mysore Maharaajas

KM Aiyappa 2009/10
KMA Aiyappa 2009/10
GK Anil Kumar 2009/10
H Basavraj 2009/10
NS Bhille 2009/10-2010/11
MR Darshan 2010/11
AA Kazi 2009/10-2010/11
SP Manjunath 2009/10-2010/11
KH Manoj 2009/10
KB Pawan 2009/10-2010/11
C Ragavendra 2009/10-2010/11
C Raghu 2009/10-2010/11
B Rajashekhar 2009/10
AB Sagar 2009/10-2010/11
Shoaib Manager 2009/10-2010/11
HT Sudhir Rao 2009/10-2010/11
B Tarun Muthanna 2010/11
CJ William 2009/10-2010/11