Players who have played for Bihar Women

A Apurva 2018/19-2023/24
Babusha Singh 1996/97-1999/00
B Bangowas 1982/83
HN Bhardwaj 2020/21-2023/24
DK Bharti 2019/20
NM Bharti 2019/20-2022/23
SA Bharti 2019/20
A Biswas 1980/81
Bratati 1981/82
S Chakrabarty 2022/23
S Chakraborty 1993/94
S Chatterjee 1978/79-1979
J Das 1985/86
U Das 1979
K De 2002/03
SM Desai 1982/83-2002/03
G Dev 1998/99-1999/00
C Dey 1974/75-1982/83
Diksha 2022/23
P Ekka 1985/86
N Fatma 2018/19-2019/20
P Goswami 1986/87-1993/94
N Guha 1990/91
SS Gupta 2020/21-2023/24
R Jana 1982/83-1985/86
KADA Kanchana 2021/22
C Kaur 1980/81-1985/86
H Kaur 1985/86
R Kinjal 2022/23
TA Kumar 2020/21-2022/23
Kumari 2018/19
A Kumari 1999/00
A Kumari 2023/24
Archana Kumari 2018/19
AG Kumari 2018/19-2019/20
Anjana J Kumari 2018/19
Apurva Kumari 2019/20-2023/24
Anu Kumari 2021/22
BM Kumari 2018/19-2020/21
Dipa Kumari 2019/20-2022/23
JY Kumari 2021/22-2022/23
K Kumari 1992/93-1999/00
KC Kumari 2022/23
KP Kumari 2021/22-2023/24
N Kumari 2022/23
PC Kumari 2019/20-2023/24
PD Kumari 2019/20-2023/24
PN Kumari 2020/21-2023/24
PS Kumari 2018/19-2019/20
Rachana J Kumari 2018/19-2022/23
RR Kumari 2018/19
S Kumari 2022/23
SU Kumari 2018/19
SV Kumari 2018/19
A Kumari Anshu 2022/23-2023/24
S Kumari Singh 2021/22
GS Lakshmi 1985/86-1990/91
SS Lodha 1990/91-1993/94
Madhu Singh 1985/86-1990/91
Mahalaxmi Singh 2021/22
I Manjeet 2022/23
P Mohanti 1994/95
P Moitra 1999/00
S Mukherjee 1980/81-1996/97
Neetu Singh 1999/00
K Nishtha 2023/24
C Pal 1990/91-1994/95
AR Pandey 2018/19
Prachi 2023/24
P Pradeep 2020/21-2022/23
Pragati Singh 2020/21-2023/24
Shamima Praveen 1999/00
Shanjida Praveen 1999/00
P Priya 2023/24
S Priya 2022/23
AR Raj 2018/19-2019/20
SJ Ray 2019/20
KJ Roy 1994/95-1999/00
M Saha 1979
G Samantaray 1999/00-2002/03
Sana Ali 2018/19-2023/24
SA Saxena 2018/19-2020/21
Seema Singh 1993/94-1999/00
AA Seth 2021/22-2023/24
Shobhna 2023/24
A Shraddha 2020/21
Shukiakar 1979
Sikha Singh 2022/23
RS Singh 2019/20-2023/24
SN Singh 2018/19
M Sinha 1990/91-1993/94
VV Suman 2020/21-2023/24
Suneeta 1993/94
Surya 2023/24
S Thakur 1981/82
S Tiwari 1985/86
SD Yadav 2022/23-2023/24
VR Yadav 2020/21-2021/22
Yashita Singh 2021/22-2023/24