Players who have played for Islamabad Central Zone

Abdul Majid 2013/14-2015
Adeel Irshad 2013/14
Afaq Raheem 2014
Ahsan Rizvi 2013/14-2015
Ali Sarfraz 2013/14-2014
Atta-Ur-Rehman 2015
Azeem Bari 2013/14-2015
Faizan Riaz 2013/14-2015
Farrukh Hayat 2014
Hafiz Mohammad Umair 2015
Hamza Nadeem 2013/14
Imad Wasim 2013/14
Ismail Khan 2015
Junaid Ashraf 2014
Laeeq Khan 2015
Moed Ahmed 2013/14-2015
Mohammad Ahsan 2013/14-2015
Mohammad Nadeem 2015
Mohammad Naeem 2013/14-2015
Mohammad Umair 2013/14-2015
Mudassar Ali 2013/14-2015
Naeem Anjum 2013/14-2014
Sajawal Riaz 2015
Sajid Ali 2013/14-2014
Samiullah 2014
Sarwar Khan 2013/14-2014
Sohail Ahmed 2013/14-2015
Tahir Mahmood 2013/14
Umar Adil 2015
Usman Ashraf 2013/14-2015
Wajid Ali 2015