Players who have played for Delhi Veterans

A Anand 1999/00
P Arora 1999/00
Bantoo Singh 1999/00
L Gupta 1999/00
P Gupta 1999/00
Gursharan Singh 1999/00
S Khanna 1999/00
Pawan Kumar 1999/00
B Pillai 1999/00
M Prabhakar 1999/00
T Raj 1999/00
NP Singh 1999/00
R Vinayak 1999/00