Players (R) who have played for Boost Defenders or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raheemullah 2016/17
Raheemullah Stanikzai 2016/17
Rahim Mangal 2016-2018
Rahimullah Khan 2014/15-2015/16
Rahimullah Sahak 2016/17-2018/19
Rahmanullah Gurbaz 2017
Rahmat Shah 2015/16-2020/21
Rahmatullah Sahaq 2014/15
RLB Rambukwella 2018/19
Rashid Shinwarai 2014
AH Razak 2017/18
Riaz Hussan 2021/22
Rifatullah Shinwari 2019/20
Rokhan Barakzai 2016-2021/22