Players who have played for Rizvi College, Mumbai

KG Almeida 2013/14
A Dhumal 2013/14-2014
K Dubey 2014
SR Dubey 2013/14-2014
J Ebrahim 2013/14-2014
SC Ghadigaonkar 2013/14-2014
SC Gorivale 2014
A Jaiswal 2013/14
P Jaiswal 2013/14-2014
GA Jathar 2014
GA Jhatar 2014
R Manish 2013/14-2014
A Parkar 2013/14-2014
P Patil 2013/14-2014
A Rajput 2014
M Rao 2014
Shashank Singh 2013/14-2014