Players (S) who have played for Speen Ghar Region or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sadam Khan 2016/17
Sadiqullah Pacha 2024
Said Mutabar 2017/18
Sajjad Ali 2017/18
Sajjad Ibrahim 2022
Salam 2016/17
Sami Afridi 2015/16
Samiullah Shenwari 2015/16-2024
Sayed Shirzad 2019/20
Shabir Noori 2014-2024
Shafiqullah Shinwari 2014-2019/20
Shahidullah 2017-2019/20
Shamsurrahman 2019/20
Sharafuddin Ashraf 2022
Shawkat Zaman 2014-2024
Sohail Khan 2023