Players who have played for Nagaland Under-23s

Abhishek 2018/19
M Aftab 2018/19
Ajay 2017/18
Akavi 2014/15-2019/20
C Anand 2018/19
Aneizo 2015/16
Anizo 2018/19-2019/20
Anoksangba 2014/15
Ashirbad 2018/19
Avneet 2017/18
H Bajpai 2014/15
M Basir 2015/16
R Bisht 2018/19
G Dave 2015/16
A Garg 2018/19
N Gautam 2019/20
K Gondaliya 2015/16
V Gupta 2018/19
Hemant 2017/18
Hidayatullah 2014/15
Hitansh 2018/19
Ihoto 2019/20
Imli 2017/18-2019/20
Imo 2015/16
Joshua 2019/20
Kenny 2015/16
Liremo 2019/20
Lmo 2015/16
Manoj 2017/18
B Mansuri 2014/15
Mukut 2017/18
Mungkham 2018/19-2019/20
Nadeem 2017/18-2018/19
Nagaho 2018/19
Nagaho 2014/15-2017/18
Naman 2018/19
BS Nandy 2014/15
Nchumebeemr 2014/15
Nehal 2014/15
Nipam 2015/16
Nupam 2015/16
Oren 2014/15
N Pal 2014/15
V Pathak 2015/16
Puchu 2015/16-2019/20
Puchudev 2014/15
TA Rahman 2014/15
Rahul 2017/18
N Rai 2014/15
U Rai 2014/15
Ranseo 2015/16
Ravi 2017/18
Ravindar Singh 2014/15
P Rawat 2014/15
Renjamo 2019/20
Rio 2018/19
Rishav 2018/19
Ronseo 2014/15
Samarat 2017/18-2018/19
Sedazhalie 2015/16
Sedezhalie 2014/15-2019/20
Shamphri 2019/20
Shamwang 2018/19-2019/20
K Sharma 2018/19
Shubham 2018/19
G Sujauddin 2015/16
Tahmeed 2015/16-2017/18
Z Thung 2014/15
P Tomar 2015/16
N Tyagi 2018/19
Ujwal 2019/20
T Valmik 2018/19
A Verma 2018/19
Vimal 2018/19
Vinayak 2018/19
Vivek 2019/20
Wahid 2018/19-2019/20
Wahid Ali 2014/15
Wati 2015/16
A Yadav 2019/20
Yangar 2014/15
VG Zhimomi 2014/15
Zuthungo 2014/15