Players who have played for Chandrashekar Sant XI

AH Attarwala 2015/16
D Bandekar 2015/16
G Bhatawdekar 2015/16
Y Chavan 2015/16
SR Dubey 2015/16
D Gaikwad 2015/16
S Gangawane 2015/16
NN Kadam 2015/16
M Khakhar 2015/16
VS Mali 2015/16
A Patil 2015/16
A Qureshi 2015/16
SS Ranjane 2015/16