Players (R) who have played for Mumbai Under-17s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Raghuvanshi 2021/22-2023/24
AM Rahane 2000/01-2023/24
O Rahate 2012/13
M Raikar 2013/14
D Raine 2015/16
D Rainy 2015/16-2016/17
A Rajadhakshya 2010/11
AP Rajadhyaksha 2009/10-2013/14
V Rajan 2009/10
RR Raje 2004/05-2016/17
AL Rajput 2006/07-2014
S Ramani 2007/08-2010/11
Ramanpreet Singh 2009/10-2017/18
AR Ramjani 2009/10-2014
AA Ranade 1996/97-2002/03
Ranbir Singh 2004/05
S Randive 2008/09
AA Rane 1999/00-2000/01
D Rane 2015/16
MN Rane 2008/09-2012/13
O Rane 2015/16
SS Ranjane 2015/16-2020/21
A Rao 2011/12-2012/13
M Rao 2014
MN Rao 2008/09-2013/14
AU Rashid 2015/16
F Rathod 2015/16-2016/17
R Rathod 2015/16
V Rathod 2011/12-2012/13
V Rathod 2015/16
AS Raut 2008/09-2015/16
D Raut 2019/20
DP Raut 2001/02-2004/05
R Raut 2008/09
SJ Raut 2021/22-2022/23
UH Raut 2012/13-2015/16
Ravishankar Singh 2007/08-2008/09
HD Rawle 1998/99-2005/06
AC Redkar 2002/03-2006/07
Sufiyan Rehmani 2003/04-2009/10
M Renold 2009/10
AP Revandkar 2007/08-2009/10
AP Revandkar 2005/06-2012/13
M Reynold 2010/11
Rishabh Singh 2015/16
Riskhesh 1997/98
H Rizvi 2009/10
H Rizvi 2014
M Rizvi 2015/16
RH Rizvi 2007/08
Rizwan Khan 2010/11
S Rodrigues 2019/20
Rubesh Kumar 1997/98-1999/00