Players who have played for Uttar Pradesh Under-25s

H Ali 2002/03
Ashraf Ali 2002/03
BT Awasthi 2012/13
PS Awasthi 2002/03
US Chandra 2002/03
Chetan Singh 2013/14
N Choudhary 2002/03
R Choudhary 2012/13
M Dagar 2012/13
Devendra Singh 2002/03
Digvijay Singh 2012/13-2013/14
AM Dixit 2012/13-2013/14
YSK Doyla 2013/14
RB Elahi 2002/03
PP Gupta 2002/03
PS Gupta 2012/13
Israr Azim 2013/14
Javed Anwar 2002/03
V Joshi 2002/03
S Kashyap 2012/13-2013/14
A Kushwaha 2002/03
PP Malviya 2002/03
AS Mishra 2012/13-2013/14
MC Mohamed 2013/14
Mohammad Javed 2012/13
AG Murtaza 2012/13
AD Nath 2012/13-2013/14
RG Pal 2013/14
AR Pathak 2012/13
SK Raina 2002/03
A Rajpoot 2012/13-2013/14
Ravindra Singh 2013/14
A Raza 2002/03
Rizwan Ahmed 2012/13
Saurabh Kumar 2012/13-2013/14
SS Sengar 2002/03
Ashu Sharma 2002/03
UA Sharma 2012/13-2013/14
S Shukla 2002/03
BP Singh 2013/14
A Solanki 2002/03
RP Srivastava 2002/03
SM Tabrez 2013/14
Tahir Abbas 2002/03
A Tiwari 2002/03-2013/14
GY Tomar 2013/14
S Tripathi 2012/13-2013/14
S Upadhyay 2002/03
LM Verma 2002/03
P Walia 2013/14
Kuldeep Yadav 2013/14
Zahid Ali 2012/13-2013/14