Players (S) who have played for West Zone Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SV Sakru 2011/12
SG Satghare 2016/17-2023/24
K Sawant 1981/82
CA Shah 2017/18
ND Shahi 2012/13-2013/14
SB Shaikh 2022/23
SR Sharma 2013/14
AP Shinde 1995/96-2008/09
N Shinde 1999/00
R Shinde 1995/96
SS Shinde 2012/13-2023/24
PP Shirwadkar 2017/18
S Singh 1994/95
MD Sonawane 2014/15-2022/23
MH Sumra 2007/08-2008/09
M Sundaresan 1993/94
BD Surti 2014/15-2017/18