Players who have played for Singapore Indian Association Falcons

R Anand 2016
Asif Mohammad 2016
V Baskaran 2016
S Bharadwaj 2016
Dilip Kumar 2016
AK Illango 2016
H Krishnamurthy 2016
D Madhavan 2016
S Marpu 2016
KG Mascarenhas 2016
U Naidu 2016
KR Pathirana 2016
SK Rajaram 2016
M Ramachandran 2016
S Rihan 2016
A Saleem 2016
P Samant 2016
W Sheikh 2016
SD Siebel 2016
P Subramaniam 2016
K Subramanian 2016
P Subramanian 2016