Players who have played for Karnataka State Cricket Association Mofussil Under-23s

D Avinash 2016
M Darshan 2016
B Darshan Machaiah 2016
Y Gowda 2016
M Jadhav 2016
MC Karan 2016
Karthikeya 2016
Preetham 2016
V Priyan 2016
P Raj 2016
L Sachin 2016
L Saishiv Narayan 2016
Shreyas 2016
Vijay Kumar 2016
GS Yodhan Hruday 2016