Players who have played for Karnataka State Cricket Association Combined Mofussil Under-23s

K Arun 2016
KS Devaiah 2016
VK Fahad 2016
P Gokhale 2016
JN Gowda 2016
SH Karani 2016
Manjunath 2016
MG Naveen 2016
G Navin 2016
SN Ooty 2016
P Patil 2016
V Pawar 2016
A Rai 2016
K Shashank 2016
S Shashank 2016
Shreyas 2016
HS Sumanth 2016
R Yuvraj 2016