Players who have played for Pokhara Rhinos

SSD Arachchige 2021/22
Asif Ali 2017/18
LB Bam 2021/22
B Bhandari 2017/18-2021/22
S Bhari 2017/18-2021/22
S Bhatta 2017/18
S Bhimsaria 2018/19
KJ Coetzer 2018/19
P Coughlin 2018/19
S Dhamala 2017/18-2021/22
SP Gauchan 2017/18-2018/19
R Gautam 2021/22
DAS Gunaratne 2021/22
Israrullah 2017/18
S Khanal 2017/18-2018/19
B Khatri 2018/19-2021/22
RE Levi 2018/19-2021/22
RP Magar 2017/18-2018/19
K Mahato 2017/18-2021/22
S Pandey 2018/19
B Rawal 2021/22
N Sen 2017/18
D Shah 2018/19
B Sob 2017/18-2021/22
Taj Wali 2017/18
KOK Williams 2021/22
BK Yadav 2021/22
NK Yadav 2018/19-2021/22