Players who have played for Butwal Blasters

Aftabuddin Ahmed 2019/20
LS Bhandari 2018/19-2019/20
A Bohara 2018/19-2019/20
HB Chauhan 2019/20
S Kami 2018/19-2019/20
B Khatri 2018/19-2019/20
K Khatri 2019/20
S Lohani 2018/19-2019/20
S Malla 2019/20
KC Prakash 2018/19
S Pun 2018/19
BK Puran 2019/20
S Rana 2018/19-2019/20
Rohan Mustafa 2018/19
Samsad Sheikh 2018/19-2019/20
RJ Shahi 2019/20
B Sharki 2018/19-2019/20
S Singh 2019/20
C Suri 2018/19
N Thapa 2019/20
H Tonk 2019/20