Players who have played for Dhangadhi Stars

Amir Hayat 2018/19
HB Chauhan 2018/19
R Chhetri 2018/19
S Dhamala 2018/19
S Kami 2018/19
S Khanal 2018/19
B Khatri 2018/19
S Rajali 2018/19
R Rijal 2018/19
Rohan Mustafa 2018/19
P Sarraf 2018/19
A Shrestha 2018/19
D Shrestha 2018/19