Players who have played for India Over-50s

P Ananta 2019/20
A Arora 2022
A Arora 2019/20
A Ashwani 2021
S Beri 2021-2022
S Beri 2019/20-2021
V Bhoombla 2019/20-2021
V Bhoombla 2021-2022/23
A Chagla 2019/20
A Chand 2021
D Chavan 2019/20
S Choubey 2022
K Desai 2021
K Desai 2021-2022/23
FM Dungriya 2022-2022/23
SS Ghuman 2022
R Gill 2022-2022/23
A Hanspal 2021
FL Heaton 2019/20
S Hegde 2022/23
Iqbal Khan 2021-2022/23
B Iqbal Khan 2019/20-2021
Jai Singh 2021
Jamil Khan 2022/23
S Jetty 2021
T Jhaveri 2019/20
TC Jhaveri 2022-2022/23
M Khandwala 2019/20-2021
M Kulkarni 2022/23
A Kumar Srivastava 2022/23
M Mali 2021
P Malik 2021-2022/23
P Mallik 2021
B Mangat 2021
S Pabari 2021
H Pabla 2021
M Pachisia 2022
A Patel 2021
P Patel 2021-2022/23
P Patel 2019/20
S Patel 2021
V Patel 2021
Preetinder Singh 2021-2022/23
Preetinder Singh 2019/20-2021
V Samant 2022/23
S Satya 2019/20
K Selvaraj 2021
DK Sharma 2022-2022/23
S Sharma 2022-2022/23
NS Shetty 2022/23
S Singh 2019/20
K Subramanian 2021-2022/23
N Sudakar Shetty 2022/23
PG Sundar 2019/20
S Wahi 2021-2022