Players who have played for Narayani

S Alam 2020/21
S Bhari 2020/21
R Gautam 2020/21
S Jora 2020/21
KC Karan 2020/21
SP Khakurel 2020/21
S Lohani 2020/21
K Mahato 2020/21
I Pandey 2020/21
R Rijal 2020/21
Aarif Sheikh 2020/21
D Shrestha 2020/21