Players (K) who have played for South Zone Universities

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RP Kadam 2013/14
K Kamath 2018/19
R Kamath 1990/91
V Kamath 1978/79
M Kamlesh 2009/10-2012/13
CD Kannan 1967/68
SD Kannan 1995/96
RS Karthikeyan 2013/14-2016/17
MK Kartik 1994/95
R Karuwilla 1986/87
J Kaushik 2007/08
R Kavin 2016/17
AA Kazi 2011/12
P Khakkar 1987/88
AK Khalid 1979/80
NM Khan 1998/99
RD Khanwilkar 1980/81
HP Khincha 1979/80
DD Kini 1990/91
K Kiran 2018/19
K Kiran Kasshyap 2012/13-2013/14
ST Kirtane 1972/73
R Kishore 1992/93-1994/95
AG Kodoth 2015/16
B Kota 2014/15
J Krishna 2008/09
MR Krishna 1974/75
K Krishnachandran 2004/05
SM Krishnakumar 1975/76-1984/85
R Krishnamohan 1980/81-1982/83
V Krishnaswamy 1970/71-1972/73
R Kugan 2014/15
J Kumar 1987/88
RS Kunnummal 2017/18