Players (V) who have played for South Zone Universities

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U Varma 2017/18-2018/19
L Vasan 1976/77-1977/78
RC Vasant Kumar 1994/95
S Vasudevan 1974/75-1975/76
R Venkatesh 1980/81-1982/83
L Verma 1975/76
G Vignesh 2000/01
S Vignesh 2016/17
Vijai 1998/99
M Vijay 2005/06
B Vijayakrishna 1970/71-1972/73
P Vijayaraghavan 1967/68-1968/69
R Vijay Kumar 2003/04
P Vishnu 2016/17
SS Viswanathan 1998/99-1999/00
R Vivekanand 1990/91-1992/93
K Vivek Krishna 2011/12
V Vyshak 2015/16