Players who have played for India Under-20s

B Arun 1980/81
K Bhaskar Pillai 1980/81
R Dani 1980/81
RD Desai 1980/81
A Kaushal 1980/81
SS Khandkar 1980/81
KS More 1980/81
CS Pandit 1980/81
LS Rajput 1980/81
BS Saggu 1980/81
R Sethi 1980/81
RJ Shastri 1980/81
NS Sidhu 1980/81
V Sinha 1980/81
L Sivaramakrishnan 1980/81
S Viswanath 1980/81