Players who have played for Mumbai Indians Women

PP Bala 2023/24
KS Balakrishnan 2023/24
YH Bhatia 2022/23-2023/24
DV Gujjar 2022/23
SM Ishaque 2022/23-2023/24
S Ismail 2023/24
JN Kalita 2022/23
Amanjot Kaur 2022/23-2023/24
H Kaur 2022/23-2023/24
HY Kazi 2022/23-2023/24
AC Kerr 2022/23-2023/24
HK Matthews 2022/23-2023/24
S Sajana 2023/24
NR Sciver-Brunt 2022/23-2023/24
P Vastrakar 2022/23-2023/24
IECM Wong 2022/23-2023/24