Players who have played for Delhi Giants

S Abbas Ali 2007/08-2008/09
Abid Nabi 2007/08-2008/09
MS Atapattu 2007/08-2008/09
A Bali 2007/08-2008/09
DM Benkenstein 2007/08-2008/09
SE Bond 2007/08-2008/09
DA Gunawardene 2007/08-2008/09
D Mahajan 2007/08-2008/09
MD Mishra 2007/08-2008/09
AG Murtaza 2007/08-2008/09
PA Nixon 2008/09
N Pothas 2007/08
A Sharma 2007/08-2008/09
SJ Srivastava 2007/08-2008/09
TP Sudhindra 2007/08-2008/09
Jai P Yadav 2007/08-2008/09
DH Yagnik 2007/08-2008/09