Players (V) who have played for Kenya Under-15s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AV Vadher 1994/95-2000
HA Varaiya 2001/02-2017/18
RP Varsani 2011
N Vasani 1997/98
SP Vasudev 2017/18
H Vekaria 2018/19
R Vekaria 2005-2007
N Verjee 1975/76-1986/87
N Verji 1986/87
G Visay 1985/86
RN Vishram 2010-2011